Op al onze diensten en leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Dit document bepaalt de voorwaarden die gelden ten aanzien van de door DTC Media B.V. en DTC Media Online B.V. verrichte dienstverlening. Lees deze Algemene Voorwaarden dan ook aandachtig door.

Leveringsvoorwaarden DTC Media B.V., gedeponeerd op 15 mei 2007 onder nr. 30202989.

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaam­heden;
 2. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aan­bod heeft uitgebracht;
 3. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord;
 4. DTC-Media BV, gevestigd te IJsselstein.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten over­eenkomsten.
 2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

 1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
 2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder af­wijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeen­komst ontstaat. 

Artikel 4: Annulering

 1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hier­door voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productie-capaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
 2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 14 is niet mogelijk.

Artikel 5: Prijs

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de over­heid opgelegde heffingen.
 2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opge­geven prijs.
 4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voor-afgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
 5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.

Artikel 6: Prijswijzigingen

 1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeen­komst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeids­voorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
 2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of mo-dellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdracht-gever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buiten-gewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
 3. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk en andere proeven. De leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betalingstermijn

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen vooraf te betalen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.
 2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.
 3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalings-condities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde be­drag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn ver­plichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
 5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 100,00.

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de lever­ancier zijn bedrijf uitoefent.
 2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
 3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, in­dien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
 4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al het­geen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
 5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
 6. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uit­drukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9: Termijn van levering

 1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een in­dicatieve strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
 2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van lever­ing vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
 3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leveran­cier gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door het inachtneming van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2 van artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden.
 4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke inge­brekestelling door de leverancier nodig is. De leverancier is als dan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeen­komst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering

 1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
 2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstel­baar is.
 3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maat­staven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdracht­gever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
 5. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven

 1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitge­voerd.
 3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onop-gemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de over­eengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 13: Afwijkingen

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeen­komst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
 3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toege­staan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
  – oplage tot 20.000 eenheden: 10%
  – oplage van 20.000 en meer: 5%
 5. Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en ket­tingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
 6. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek koste­loos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Artikel 14: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven

 1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien ter zake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.
 2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.
 3. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabricaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho en zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uit­gave.
 4. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.
 5. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

Artikel 15: Auteursrechten etc.

 1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de over­eenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
 2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leveran­cier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerp-tekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computer-programmatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortge-lijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 4. De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatie­dragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de leverancier in het kader van de overeenkomst vervaar­digde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveel­voudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 16: Eigendom productiemiddelen etc.

 1. Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabri-caten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
 2. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
 3. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht

 1. De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdracht­gever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de leverancier worden verloren of wegens beschadi-ging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
 4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leveran­cier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 18: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

 1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdracht­gever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdracht­gever zal hiertoe instructies van de leverancier vragen.
 2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de leverancier vragen. De opdracht-gever staat er voor in, dat de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvan­gen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoers­documenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
 3. De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
 4. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voort­vloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.
 5. De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschap­pen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voor­bewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
 7. De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aan­geleverde mate-rialen en producten te wijzen.
 8. De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als ware deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de even bedoelde resten bij de leverancier af te halen.

Artikel 19: Overmacht

 1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
 2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stop-zetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolie-producten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkin­gen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de lever­ancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 20: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met op­drachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
 2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respec­tievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
 4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigen­schappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlak­tebewerkingen.
 5. Indien de leverancier ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de over­eenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 21: Geschillen; Scheidsgerecht voor de Grafische Industrie

Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 22: Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Op al onze diensten en leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Dit document bepaalt de voorwaarden die gelden ten aanzien van de door DTC Media B.V. en DTC Media Online B.V. verrichte dienstverlening. Lees deze Algemene Voorwaarden dan ook aandachtig door.

Leveringsvoorwaarden DTC Media B.V., gedeponeerd op 08 juni 2020 onder nr. 30202989.

ALGEMENE VOORWAARDEN DTC MEDIA ONLINE B.V. GEVESTIGD TE DOETINCHEM

DTC Media Online B.V. (“DTC Media Online”) ontwikkelt, onderhoudt en host websites en applicaties voor de autobranche en levert daarnaast diverse online marketingdiensten, zoals zoekmachinemarketing, e-mailmarketing en bannering, alsmede een online taxatie module (“OTM”), wat een plug-in vormt voor websites, waarmee bezoekers hun auto’s kunnen taxeren.

 

Artikel 1. Definities

Account: een (optionele) gebruikersinterface waarmee Afnemer bepaalde informatie over de geleverde Diensten kan inzien en bepaalde zaken naar eigen voorkeuren in kan stellen. Met “Account” wordt tevens bedoeld de gegevens en configuraties zelf die voor Afnemer in de systemen van DTC Media Online en/of diens leveranciers zijn opgeslagen.

Afnemer: een natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of een rechtspersoon, die een Overeenkomst aangaat met DTC Media Online teneinde de Diensten af te nemen.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Bestand: een bestand met contactgegevens, zoals e-mailadressen, namen, woonplaatsen en daarbij de specifieke producten of diensten waarover de betrokken personen informatie willen ontvangen, zoals blijkt uit een verklaring (‘opt-in’).

Campagne: de media-actie die DTC Media Online zal ontwikkelen en/of publiceren ten behoeve van Afnemer.

Diensten:

 1. het ontwikkelen en/of publiceren van Campagnes;
 2. het ten behoeve van Afnemer inkopen van advertenties bij zoekmachines;
 3. het in- en verkopen van Bestanden;
 4. het via internet beschikbaar stellen van de Online Taxatie Module;
 5. het via internet beschikbaar stellen van een Account;
 6. het koppelen van OTM aan de website(s) en/of database(s) van Afnemer;
 7. ontwikkeling, beheer en hosting van (promotionele) websites, alsmede registratie van domeinnamen ten behoeve van dergelijke websites;
 8. ontwikkeling, beheer en hosting van specifieke software (zoals een veilingmodule, waarmee op websites veilingen, bijvoorbeeld voor auto’s, kunnen worden gehouden);
 9. andere (promotionele) diensten zoals nader omschreven in de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.

DTC Media Online: DTC Media Online B.V., gevestigd te IJsselstein en kantoorhoudende aan de Transportweg 3 te (7007 CL) Doetinchem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30262010. DTC Media Online is op werkdagen van 08:00 uur tot en met 17:00 uur bereikbaar per telefoon op 0314-362009 en per mail op info@dtcmedia.nl. Het btw-identificatienummer van DTC Media Online is NL.8207.85.428.B.01.

Inloggegevens: de gegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, die dienen te worden ingevuld om toegang te krijgen tot het Account.

OTM: de Online Taxatie Module die DTC Media Online via het internet als plugin voor de website(s) van Afnemer beschikbaar kan stellen.

Overeenkomst: de Schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen DTC Media Online en Afnemer die betrekking heeft op Diensten.

Partij: DTC Media Online, dan wel Afnemer als partij bij de Overeenkomst.

Schriftelijk: onder “Schriftelijk” wordt in dit document tevens per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende zijn vast te stellen.

Website: www.dtcmedia.nl.

Werk: een intellectuele schepping, zoals software, documentatie, een databestand, advies, rapport, analyse, ontwerp (grafisch, technisch en/of functioneel), tekst, foto, film, geluidsopname, afbeelding, audiovisueel materiaal, logo, of huisstijl.

 

Artikel 2. Algemeen en Toepasselijkheid

2.1.      De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Diensten en zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, tenzij het Schriftelijke aanbod van DTC Media Online uitdrukkelijk anders vermeldt.

2.2.      De bedingen in de Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van bestuurders en werknemers van DTC Media Online en eventuele andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken hulppersonen.

2.3.      Eventuele door Afnemer aangedragen voorwaarden of uitzonderingen zijn niet van toepassing op de Overeenkomst, tenzij DTC Media Online daar Schriftelijk uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

2.4.      Voor zover de Overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

2.5.      Voor zover de Algemene Voorwaarden zijn vertaald in een andere dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

 

Artikel 3. Aanbod en contractsluiting

3.1.      Offertes opgesteld door DTC Media Online zijn vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door DTC Media Online, tenzij anders aangegeven in de offerte. De offerte kan te allen tijde door DTC Media Online worden herroepen, ook nadat het aanbod door Afnemer is aanvaard.

3.2.      Afnemer dient de offerte Schriftelijk te aanvaarden. Indien Afnemer dit nalaat, maar er op andere wijze mee instemt, althans redelijkerwijs voldoende die indruk wekt, dan geldt de gehele offerte als aanvaard.

3.3.      De Overeenkomst ontstaat op het moment waarop de aanvaarding DTC Media Online heeft bereikt, tenzij DTC Media Online het aanbod heeft herroepen, in welk geval geen Overeenkomst ontstaat. Herroeping door DTC Media Online leidt nimmer tot aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect daardoor ontstaan.

 

Artikel 4. Duur en beëindiging

4.1.      De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode genoemd in de offerte en eindigt van rechtswege. Tussentijdse opzegging door Afnemer is niet mogelijk. Indien de offerte geen periode vermeldt, geldt de Overeenkomst voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van één maand tegen het einde van een kalendermaand of, indien per kwartaal, half jaar of jaar wordt gefactureerd, met een opzegtermijn gelijk aan de factuurcyclus. DTC Media Online heeft te allen tijde zonder opgave van redenen het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

4.2.      DTC Media Online heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, (partieel) te ontbinden dan wel om zich op opschorting te beroepen, indien:

 1. Afnemer een verplichting uit de Overeenkomst niet tijdig nakomt;
 2. Afnemer faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 3. Afnemer surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
 4. Op Afnemer de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 5. Beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van Afnemer wordt gelegd;
 6. Afnemer komt te overlijden;
 7. Afnemer wordt ontbonden;
 8. Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;
 9. Na het sluiten van de Overeenkomst aan DTC Media Online andere omstandigheden ter kennis komen die DTC Media Online goede grond geven te vrezen dat Afnemer niet aan haar verplichtingen zal voldoen;

een en ander onverminderd het recht van DTC Media Online om van Afnemer schadevergoeding te vorderen.

4.3.      Indien de Overeenkomst op een van de in artikel 4.2 bedoelde gronden wordt ontbonden, zijn de vorderingen van DTC Media Online op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. De reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties blijven verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. Bedragen voor verrichte prestaties die vóór de ontbinding nog niet in rekening waren gebracht aan Afnemer worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

4.4.      Indien DTC Media Online de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.

4.5.      Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is DTC Media Online gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt, de Diensten en eventueel Accounts behorend bij die Overeenkomst te beëindigen dan wel op te heffen en alle ten behoeve van Afnemer in DTC Media Online’s systemen opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken. DTC Media Online is daarbij niet verplicht Afnemer uit eigen beweging een kopie van deze gegevens te verschaffen. Vóór de beëindiging kan Afnemer wel om een kopie vragen.

 

Artikel 5. Termijnen van levering

5.1.      Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden (op)levertermijnen van DTC Media Online enkel als streeftermijn en niet als fatale termijn.

5.2.      Alle verplichtingen aan de zijde van DTC Media Online jegens Afnemer hebben te gelden als een inspanningsverplichting. DTC Media Online kan het resultaat van de door haar uitgevoerde en/of uit te voeren verplichting(en) niet garanderen.

 

 

 

Artikel 6. Levering van de Diensten

6.1.      Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door DTC Media Online uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Afnemer.

6.2.      Afnemer is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Afnemer er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DTC Media Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan DTC Media Online worden verstrekt.

6.3.      Afnemer zal DTC Media Online toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die DTC Media Online redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.

6.4.      DTC Media Online garandeert dat de Diensten in overeenstemming met de vereisten van goed opdrachtnemerschap worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft DTC Media Online het recht bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden.

6.5.      DTC Media Online is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Afnemer de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

6.6.      DTC Media Online heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Afnemer ter zake van de Overeenkomst een verplichting tegenover DTC Media Online niet nakomt dan wel in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden.

6.7.      DTC Media Online zal zich inspannen bij een verzoek of vraag van Afnemer zo snel mogelijk te reageren, maar zij kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.

6.8.      DTC Media Online heeft te allen tijde het recht om aangevraagde dan wel reeds overeengekomen Diensten niet te verlenen indien zij er op goede gronden van overtuigd is dat het verlenen daarvan inbreuk zou maken op de rechten van derden en/of op Europese of Nederlandse wet- en regelgeving. In geval DTC Media Online zich om bovenstaande redenen niet in staat dan wel bevoegd acht om een reeds overeengekomen Dienst te leveren, zal DTC Media Online een alternatief voorstellen.

 

Artikel 7. Ontwikkeling van Werken

7.1.      Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken, heeft DTC Media Online, tenzij Schriftelijke uitdrukkelijk anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

7.2.      Het is DTC Media Online toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat DTC Media Online open source software mag leveren aan Afnemer en open source software mag verwerken in Werken die DTC Media Online maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Afnemer (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal DTC Media Online Afnemer afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

7.3.      Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Afnemer.

7.4.      Tenzij Schriftelijk is overeengekomen dat DTC Media Online de Werken zal hosten – zie dan artikel 9 – is Afnemer geheel zelf verantwoordelijk voor het eventueel (doen) hosten van enig opgeleverd software-Werk.

7.5.      Indien een te ontwikkelen Werk aan bepaalde wettelijke eisen moet voldoen in verband met een specifiek doel waarvoor Afnemer het Werk wil gebruiken (bijvoorbeeld een webwinkel waarvan het bestelproces moet voldoen aan bepaalde wettelijke eisen), is het primair de verantwoordelijkheid van Afnemer om DTC Media Online van goede inlichtingen daaromtrent te voorzien.

 

Artikel 8. Oplevering en aanvaarding

8.1.      DTC Media Online zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

8.2.      Afnemer zal zelf controleren of zij met gebruikmaking van de opgeleverde Werken volledig kan voldoen aan alle op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bij levering van websites in het bijzonder maar niet uitsluitend: de wettelijke bepalingen omtrent koop op afstand, notificatieverplichtingen omtrent geld lenen en wetgeving omtrent online tracking (bijvoorbeeld met behulp van cookies).

8.3.      Afnemer dient vervolgens binnen vijf werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Afnemer niet binnen deze periode het opgeleverde schriftelijk afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

8.4.      Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Afnemer na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Afnemer mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

8.5.      Indien Afnemer het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal DTC Media Online zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan DTC Media Online doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Afnemer heeft vervolgens wederom vijf werkdagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren. Indien een Partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide Partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal Afnemer de daadwerkelijk door DTC Media Online gemaakte uren vergoeden volgens het geoffreerde uurtarief (of het op dat moment geldende uurtarief als er geen uurtarief in de offerte mocht staan). Afnemer wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.

8.6.      Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid van DTC Media Online voor gebreken in het opgeleverde, tenzij DTC Media Online het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

 

Artikel 9. Hosting van websites en applicaties

9.1.      Indien de Dienst strekt tot het via het internet beschikbaar stellen van websites en/of andere applicaties (“hosting”), geldt het in dit artikel bepaalde.

9.2.      Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, besteedt DTC Media Online de hosting van websites en applicaties uit aan een derde. DTC Media geeft geen garantie ter zake de hostingdiensten.

9.3.      DTC Media Online kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Afnemer mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.

9.4.      Mocht Afnemer de geldende limieten overschrijden, dan kan DTC Media Online na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Afnemer betreffende de overschrijding, een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, volgens de daarvoor in de prijslijst geldende bedragen.

9.5.      Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

 

Artikel 10. Registratie van domeinnamen

10.1.    Indien de Dienst strekt tot het registreren van een domeinnaam ten behoeve van Afnemer, geldt het in dit artikel bepaalde.

10.2.    Afnemer dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties (zoals de SIDN voor domeinnamen eindigend op “.nl”) stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Vanwege de grote hoeveelheid registrerende instanties en voorwaarden, kunnen alle mogelijk toepasselijke voorwaarden niet in deze Algemene Voorwaarden zelf worden opgenomen. Afnemer kan de voorwaarden van de voor haar relevante registrerende instanties zelf nagaan via het internet, of opvragen bij DTC Media Online.

10.3.    Bij registratie wordt niet door DTC Media Online actief gecontroleerd of aan de geldende voorwaarden is voldaan. Het feit dat een registratie heeft plaatsgevonden, vormt geen bewijs, of zelfs indicatie, dat de registratie niet in strijd was met de geldende voorwaarden.

10.4.    Indien Afnemer in strijd heeft gehandeld met de voorwaarden voor registratie, heeft Afnemer geen recht op de domeinnaam en kan deze op ieder moment aan de beschikkingsmacht van Afnemer worden onttrokken.

10.5.    Iedere domeinnaam wordt per jaar volledig vooruitbetaald.

10.6.    Indien DTC Media Online zich heeft gekweten van haar taak om de overeengekomen domeinnaam/-namen aan te (doen) melden bij de registrerende instantie, kan Afnemer nimmer aanspraak maken op restitutie van enig voor de registratie vooruitbetaald bedrag, ook niet indien Afnemer om wat voor reden dan ook de Overeenkomst voortijdig heeft opgezegd of ontbonden.

10.7.    DTC Media Online zal Afnemer waarschuwen wanneer betaling voor verlenging van de registratie noodzakelijk is of wordt en niet via automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden. Een herinneringsfactuur geldt als een waarschuwing zoals hierboven bedoeld.

10.8.    Indien de vooruitbetaling niet tijdig geschiedt, rust op DTC Media Online geen plicht om de registratie te verlengen.

10.9.    Indien Afnemer is tekortgeschoten in de nakoming van de Overeenkomst en het verzuim is ingetreden, is DTC Media Online gerechtigd om de domeinnamen die zij ten behoeve van Afnemer heeft laten registreren, op te zeggen bij de registrerende instanties. Indien Afnemer haar verplichtingen vervolgens alsnog nakomt, kan voor het opnieuw toegankelijk maken van de domeinnamen, voor zover dat op dat moment nog mogelijk is, maximaal € 100,- per domeinnaam worden gerekend.

 

Artikel 11. De Online Taxatie Module

11.1.    De functionaliteiten en beschikbaarheid van de OTM is in aanzienlijke mate afhankelijk van de toeleverancier(s) van DTC Media Online, waaronder Autotelex B.V. (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09045121) en Webbouwers.com B.V. (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70750300). Afnemer verklaart zich hiermee bekend en akkoord.

11.2.    Afnemer is ermee bekend en akkoord dat het herstellen van eventuele fouten in de OTM niet altijd door DTC Media Online zelf uitgevoerd kan worden en dat dit mede afhankelijk is van de toeleveranciers.

 

Artikel 12. Zoekmachinemarketing

12.1.    Afnemer is ermee bekend en aanvaardt dat de Diensten van DTC Media Online die bestaan uit zoekmachinemarketing, grotendeels afhankelijk zijn van de functionaliteiten en juridische voorwaarden van zoekmachines.

12.2.    Indien een tekortkoming in een Dienst die bestaat uit zoekmachinemarkting wordt veroorzaakt door een wijziging in een zoekmachine, is deze tekortkoming niet aan DTC Media Online toe te rekenen.

 

Artikel 13. E-mailmarketing

13.1.    Indien de Dienst bestaat uit het aanleveren van Bestanden ten behoeve van het versturen van commerciële e-mailberichten, is Afnemer zelf verantwoordelijk om te zorgen dat er alleen berichten worden gestuurd die vallen onder de in het Bestand vermelde opt-ins. In dergelijke gevallen is uitsluitend Afnemer verantwoordelijk voor de naleving van Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene verordening persoonsgegevens, omtrent (ongevraagde) elektronische communicatie.

13.2.    Indien de Dienst bestaat uit het door DTC Media Online versturen van (commerciële) elektronische berichten ten behoeve van Afnemer, is DTC Media Online verantwoordelijk voor de naleving van de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving omtrent het (ongevraagd) versturen van elektronische berichten. Indien Afnemer daartoe een Bestand heeft aangeleverd aan DTC Media Online, is Afnemer er echter voor verantwoordelijk dat het bestand juist is en dat de vereiste toestemmingen zijn gegeven. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, hoeft DTC Media Online enig van Afnemer ontvangen Bestand niet nader te controleren op de juistheid en volledigheid daarvan.

 

Artikel 14. Resultaten

14.1.    Door DTC Media Online geprojecteerde resultaten van Campagnes (zoals responscijfers, bereikcijfers, omzetcijfers en conversiecijfers), vormen slechts schattingen en het niet behalen daarvan vormt geen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door DTC Media Online.

 

Artikel 15. Gedragsregels

15.1.    Het is niet toegestaan om de Diensten te gebruiken op een manier die in strijd is met de rechten van derden.

15.2.    Het is Afnemer niet toegestaan om bij enig gebruik van de Diensten de indruk te wekken dat Afnemer een partner van DTC Media Online is, tenzij DTC Media Online daar uitdrukkelijk, Schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

 

Artikel 16. Maatregelen, Notice and Takedown

16.1.    Indien DTC Media Online een vermoeden krijgt dat een handelen of nalaten van of voor risico van Afnemer, inbreuk maakt op de gedragsregels uit artikel 15, is DTC Media Online direct gerechtigd tot het nemen van proportionele maatregelen, ook voordat DTC Media Online Afnemer heeft geïnformeerd. DTC Media Online is bijvoorbeeld gerechtigd om Werken die naar het oordeel van DTC Media Online onmiskenbaar onrechtmatig zijn, direct te blokkeren. DTC Media Online zal zich inspannen de Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van dergelijke maatregelen. Indien de maatregelen het gevolg zijn van een klacht van een derde, zal DTC Media Online dat tevens vermelden. Op verzoek van Afnemer, zal DTC Media Online de maatregelen Schriftelijk motiveren en/of een kopie van de klacht van de derde aan Afnemer verstrekken.

16.2.    Voorafgaand aan het nemen van meer ingrijpende maatregelen, zoals algehele opschorting van de Diensten of permanente verwijdering van door DTC Media Online opgeslagen Werken van Afnemer, zal DTC Media Online Afnemer waarschuwen en haar verzoeken zo snel mogelijk (i) de schending te beëindigen of (ii) gemotiveerd mede te (doen) delen waarom er geen sprake zou zijn van een schending. Indien Afnemer geen van beide tijdig doet, is DTC Media Online gerechtigd om onmiddellijk de Werken permanent te verwijderen, alle Diensten op te schorten, of de Overeenkomst te beëindigen, zonder enige verplichting voor DTC Media Online tot restitutie van voor de Diensten betaalde bedragen of vergoeding van schade.

16.3.    DTC Media Online is gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Afnemer af te geven aan een derde die klaagt dat Afnemer inbreuk maakt op diens rechten of de gedragsregels, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is. Voorts is DTC Media Online te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

16.4.    Hoewel DTC Media Online ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Afnemer, is DTC Media Online nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

 

Artikel 17. Updates

17.1.    DTC Media Online heeft het recht de programmatuur van de Diensten van tijd tot tijd aan te (laten) passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Omdat de Diensten aan meerdere gebruikers tegelijk kunnen worden geleverd en deels uit componenten van derden kunnen bestaan, is het niet altijd mogelijk om alleen voor Afnemer van een bepaalde aanpassing af te zien. DTC Media Online is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Diensten.

 

 

 

Artikel 18. Beschikbaarheid en onderhoud

18.1.    DTC Media Online zal zich inspannen om zoveel mogelijk ononderbroken beschikbaarheid van de Diensten te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement.

18.2.    DTC Media Online behoudt zich het recht voor de verstrekking van de Diensten tijdelijk te onderbreken ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Diensten en webservers van DTC Media Online. Deze onderbreking tracht DTC Media Online zodanig in te richten dat er zo min mogelijk hinder voor Gebruikers optreedt.

 

Artikel 19. Back-up en Beveiliging

19.1.    De leveranciers van de OTM maken periodiek back-ups van hun systemen, inclusief alle Accounts. Het tijdstip van het maken van de back-up wordt door de leveranciers zelf bepaald.

19.2.    Dat er back-ups worden gemaakt, houdt geen garantie in dat de systemen en gegevens te allen tijde beschikbaar zijn.

19.3.    Ten behoeve van de veilige overdracht van gegevens en communicatie, wordt gebruikgemaakt van SSL-certificaten.

 

Artikel 20. Persoonsgegevens

20.1.      Indien DTC Media Online in de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens zal verwerken waar Afnemer de verantwoordelijke voor is, zullen DTC Media Online en Afnemer, in de hoedanigheid van respectievelijk ‘verwerker’ en ‘verwerkingsverantwoordelijke’, overgaan tot het sluiten van een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst zullen Partijen verbintenissen aangaan met betrekking tot de door DTC Media Online uitgevoerde verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

20.2.      DTC Media Online zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de aard van de persoonsgegevens en de verwerking met zich meebrengen. DTC Media Online zal haar sub-verwerkers van DTC Media Online, zoals Autotelex B.V., A&M Impact Internetdiensten B.V., Google Inc en Microsoft Corporation, verzoeken de persoonsgegevens adequaat te beveiligen en alleen conform de opdracht te verwerken. Indien op grond van de AVG vereist, zal DTC Media Online ook zorgdragen voor een subverwerkersovereenkomst.

20.3.      DTC Media Online staat er voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van DTC Media Online, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Afnemer de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Afnemer, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

20.4.      Afnemer staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren in systemen van DTC Media Online en/of diens sub-bewerkers, of anderszins ter beschikking zal stellen aan DTC Media Online, en vrijwaart DTC Media Online tegen alle aanspraken van derden, hieronder begrepen ook vorderingen, boetes danwel lasten onder dwangsom opgelegd door de toezichthoudende autoriteit, die op het tegengestelde zijn gebaseerd.

20.5.      Indien Afnemer in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de AVG, gegevens die zijn opgeslagen in systemen van DTC Media Online of diens sub-bewerkers dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal DTC Media Online daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk aan Afnemer worden gefactureerd.

20.6.      Afnemer dient op de website met de OTM in de privacyverklaring het volgende aan te geven over persoonsgegevens:

“De mogelijkheid om uw auto te laten taxeren op deze website, wordt u aangeboden via DTC Media Online B.V. De persoonsgegevens die u daarbij invoert, zoals uw e-mailadres, worden gebruikt om u uw inruilvoorstel te sturen en om u andere aanbiedingen te kunnen sturen over auto’s en gerelateerde producten, indien u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. U kunt te allen tijde aangeven dat u geen aanbiedingen meer wilt ontvangen, waarna dat zo snel mogelijk verwerkt zal worden. Uw kentekennummer wordt door DTC Media Online B.V. en de leveranciers van de Online Taxatie Module vertrouwelijk behandeld, maar kan worden vermeld in onze communicatie naar u.”

Afnemer mag de tekst zo aanpassen dat daarin de bedrijfsnaam van Afnemer terugkomt, maar mag geen afbreuk doen aan de betekenis en strekking van de tekst.

 

Artikel 21. Prijzen en betaling

21.1.    Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door DTC Media Online genoemde prijzen exclusief omzetbelasting (thans: 21%) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

21.2.    Alle tarieven op de Website, brochures, offertes en andere (digitale) media zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

21.3.    Afnemer is voor het gebruik van de Diensten aan DTC Media Online de vergoeding verschuldigd die op de Website of op de Schriftelijke offerte wordt aangegeven.

21.4.    Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, dient Afnemer alle periodiek verschuldigde kosten steeds per overeengekomen periode vooruit te betalen. Indien de periode niet uitdrukkelijk is overeengekomen, zal worden uitgegaan van maandelijkse periodes. Eenmalige kosten worden in rekening gebracht bij oplevering.

21.5.    Kosten die afhankelijk zijn van de mate van gebruik, zoals het aantal malen dat een kenteken is ingevoerd of een waarde is weergegeven via de OTM of de bij een website gebruikte hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, worden per maand, per kwartaal of per half jaar achteraf gefactureerd. DTC Media Online kan zelfstandig de frequentie van facturatie van variabele kosten bepalen, waarbij de frequentie in beginsel zal worden verlaagd indien de facturen zeer laag uitvallen. De registratie in de systemen van DTC Media Online is steeds leidend en levert volledig bewijs op van de mate van gebruik, behoudens tegenbewijs door Afnemer.

21.6.    Afnemer gaat akkoord met elektronische facturatie door DTC Media Online.

21.7.    De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen netto (het is niet toegestaan een betalingskorting toe te passen bij een betaling), tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Afnemer heeft niet het recht zich op verrekening op opschorting te beroepen.

21.8.    Zodra de betalingstermijn is verstreken, is Afnemer

 1. over het openstaande bedrag inclusief btw de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 2. gehouden tot vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de werkelijke gerechtelijke kosten (waaronder nadrukkelijk de volledige advocaatkosten). De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

21.9.    DTC Media Online is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. DTC Media Online zal Afnemer hiertoe ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefwijzigingen.

21.10.  De in rekening gebrachte prijs is terstond opeisbaar als één van de situaties als genoemd in artikel 4.2 zich voordoet.

21.11.  DTC Media Online is te allen tijde gerechtigd van Afnemer zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen. DTC Media Online is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten tot de door DTC Media Online verlangde zekerheid door Afnemer is gegeven.

 

Artikel 22. Aansprakelijkheid

22.1.    DTC Media Online is nimmer aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade geleden door Afnemer of door derden, waaronder mede begrepen gederfde winst en/of omzet en enige schade die niet bestaat in een gebrek in de OTM zelf, maar die is ontstaan als gevolg van zo een gebrek. DTC Media Online is ook niet aansprakelijkheid voor de juistheid of de onjuistheid van de waardes die met de OTM worden gegeven. DTC Media Online is ten slotte niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van een Dienst, om welke reden dan ook.

22.2.    De aansprakelijkheid van DTC Media Online jegens Afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) in ieder geval beperkt tot de prijs inclusief btw die Afnemer heeft betaald voor de betreffende opdracht of Dienst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, althans in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, tot ten hoogste € 10.000,-, tenzij de aansprakelijkheidsverzekering van DTC Media in het betreffende geval meer uitkeert, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het door de aansprakelijkheidsverzekeraar uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico dat in voorkomend geval voor rekening van DTC Media Online komt.

22.3.    Afnemer vrijwaart DTC Media Online tegen alle aanspraken van derden ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

22.4.    De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel van DTC Media Online.

 

Artikel 23. Overmacht

23.1.    Afnemer beseft en erkent dat DTC Media Online in de uitvoering van de Overeenkomst in grote mate afhankelijk is van derde partijen, zoals de leverancier van de OTM, aanbieders van internettransport en hosting, alsmede online diensten, zoals (Google) zoek- en advertentiediensten en e-maildiensten van derden.

23.2.    DTC Media Online is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer indien een leverancier waarvan DTC afhankelijk is, of overige omstandigheden waar DTC Media Online geen beslissende invloed op kan uitoefenen, de nakoming door DTC Media Online belet.

23.3.    In geval van dergelijke overmacht – waaronder naast het in artikel 23.2 genoemde in ieder geval wordt verstaan: storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, uitbraken van een ziekte, brand en overstroming – kan de uitvoering van de Overeenkomst door DTC Media Online worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

23.4.    Pas indien de situatie van overmacht de nakoming voor langer dan twee aaneengesloten maanden heeft belet, is een der Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat daardoor over en weer enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 24. Rechten van intellectuele eigendom

24.1.    De intellectuele eigendomsrechten van DTC Media Online op al hetgeen DTC Media Online in de uitvoering van de Overeenkomst aan Afnemer verstrekt, waaronder in ieder geval tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, ontwerpen, processen, modellen en domeinnamen blijven berusten bij DTC Media Online en mogen door Afnemer slechts worden gebruikt ter uitvoering van de Overeenkomst. Na afloop van de Overeenkomst worden de desbetreffende documenten en informatie op eerste verzoek van DTC Media Online aan DTC Media Online geretourneerd dan wel op eerste verzoek van DTC Media Online vernietigd.

24.2.    Wanneer bij de uitvoering van de Overeenkomst intellectuele eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, bij DTC Media Online. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten krachtens de wet bij Afnemer komen te rusten, draagt Afnemer deze intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over aan DTC Media Online en zal Afnemer indien nodig haar medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent zij voorts bij voorbaat een onherroepelijke volmacht waarmee DTC Media Online al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de intellectuele eigendomsrechten bij DTC Media Online komen te rusten. Afnemer doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij Afnemer blijven berusten, dan wel verbindt Afnemer zich ertoe om deze persoonlijkheidsrechten in het economische verkeer niet uit te oefenen.

24.3.    Indien DTC Media Online aan Afnemer een gebruiksrecht geeft (bijvoorbeeld ter zake het gebruik van de OTM) dan is dat altijd op basis van een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, welke is beperkt tot het overeengekomen gebruik. Bij gebreke van een voorafgaande overeengekomen gebruiksduur, is het gebruiksrecht van DTC Media Online’s intellectuele eigendomsrechten in ieder geval beperkt tot de duur van de Overeenkomst. Een licentie van DTC Media Online is te allen tijde met onmiddellijke ingang opzegbaar, zonder dat DTC Media Online enige vorm van schadevergoeding aan Afnemer verschuldigd is.

24.4.    Afnemer heeft geen recht op een kopie van bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHP-code) van geleverde Werken tenzij dit expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk is overeengekomen.

24.5.    Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur (de Diensten) te verwijderen of te wijzigen.

24.6.    Het is DTC Media Online toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Diensten. Indien DTC Media Online door middel van technische bescherming de programmatuur van DTC Media Online heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

24.7.    Na een opzegging, ontbinding of beëindiging van een langdurige handelsrelatie tussen Afnemer en DTC Media Online bewerkstelligt Afnemer op eerste verzoek van DTC Media Online dat in het economische verkeer tussen Afnemer en DTC Media Online geen economische verbondenheid wordt aangenomen. Daartoe verricht Afnemer alle noodzakelijke handelingen, waaronder, doch niet uitsluitend:

 1. De staking van het gebruik van onderscheidingsmiddelen van DTC Media Online in het economische verkeer, zoals een domeinnaam van Afnemer;
 2. De staking van het gebruik en de overdracht van een domeinnaam, handelsnaam of merk die een onderscheidingsmiddel van DTC Media Online bevat aan DTC Media Online;
 3. Het vermijden van verwarringsgevaarzettende reclameboodschappen, zoals het gebruik van onderscheidingsmiddelen die overeenstemmen met een onderscheidingsmiddel van DTC Media Online;

24.8.    Bij overtreding van de artikelen 24.1, 24.2, 24.5, 24.6 en 24.7 zal Afnemer zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, per overtreding een boete van € 50.000,00 aan DTC Media Online verschuldigd zijn, onverminderd het recht van DTC Media Online tot het daarnaast vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. Afnemer en DTC Media Online wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 25. Geheimhouding

25.1.    Afnemer verplicht zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van DTC Media Online ontvangt. Afnemer zal dergelijke vertrouwelijke informatie niet delen met derden en niet gebruiken ten behoeve van haar eigen bedrijfsvoering. Afnemer legt deze verplichting tevens op aan haar werknemers alsmede aan door haar ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

25.2.    Informatie geldt in ieder geval, doch niet uitsluitend, als vertrouwelijk indien deze door DTC Media Online als zodanig is aangeduid.

25.3.    Artikel 24.8 is van overeenkomstige toepassing bij overtreding van artikel 25.1.

 

Artikel 26. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

26.1.    DTC Media Online behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

26.2.    Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Een wijziging treedt in werking één maand na bekendmaking van de wijziging per elektronisch bericht. DTC Media Online zal op of bij de electronische facturen een melding maken in geval van een wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

26.3.    Indien Afnemer een substantiële wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan zij de Overeenkomst ontbinden tot één maand na de bekendmaking van de wijziging.

 

Artikel 27. Slotbepalingen

27.1.    Op alle rechtsverhoudingen tussen DTC Media Online en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

27.2.    Alle geschillen welke naar aanleiding van door deze Algemene Voorwaarden beheerste verhoudingen tussen DTC Media Online en Afnemer mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

27.3.    Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.

27.4.    Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigd blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

27.5.    Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van Afnemer jegens DTC Media Online in ieder geval één jaar na de dag waarop het vorderingsrecht is ontstaan, tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

27.6.    Afnemer kan vorderingen op DTC Media Online, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen aan een derde. Dergelijke vorderingen zijn nadrukkelijk niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

27.7.    Het is Afnemer niet toegestaan zonder de Schriftelijke voorafgaande goedkeuring van DTC Media Online enige verplichting uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op via de contactgegevens die vermeld staan op onze contactpagina.

 

 

 

Wij werken samen met o.a.:
Logo Hubspot Logo Active Campaign Logo Google Partner Logo Bing Ads Logo Visual Website Optimezer Logo Visual Website Optimezer